Markägare

Vill ha kontakt med laddoperatörer och/eller leverantörer av drivmedel

Söker

Giltighetstid

2024-05-13
2025-05-13

Plats

Gävleborgs län

Kontaktinformation

Gävle kommun

Besök vår hemsida för att läsa riktlinjer för laddinfastruktur i sin helhet. Där kan du också skicka in en intresseanmälan för att etablera laddplatser på allmän plats. I intresseanmälan uppger du: - vilka parkeringar som avses - hur anläggningarna ska utformas (placering av stolpar, målning, flytt av andra möbler med mera). Du kommer få kontakt med en handläggare för att undersöka lämpliga platser. Generell information om vårt arbete: Gävle kommun har högst ställda ambitioner inom miljöområdet som grundar sig i det Miljöstrategiska programmet 2.0 för Gävle kommun. Styrdokumentet anger en målsättning om ett klimatneutralt Gävle till 2035. För att detta ska uppnås behövs färre resor och transporter, mer resor och transporter med hållbara färdmedel och en ökad del resor och transporter med klimatsmarta drivmedel. En ökad andel elektrifierade fordon av den totala fordonsflottan är en del i det arbetet. För att vi ska fortsätta växa och utvecklas behövs en tillgänglig och hållbar infrastruktur. Andelen laddbara fordon ökar snabbt och det är viktigt att infrastrukturen finns på plats i tid för att möta invånarnas och näringslivets behov. Oftast sker laddning nattetid och hemmavid, antingen vid bostaden för privatbilar eller verksamheten för tjänstebilar. Vi arbetar för etablering av olika typer av laddinfrastruktur på olika sätt – det handlar om både för boende och besökare. Så jobbar vi med laddinfrastruktur för persontransporter_ - Möjliggörande av snabbladdning där människor färdas längre sträckor. - Möjliggörande av långsamladdning på allmän platsmark. - Laddning för boende, på kommunala arbetsplatser och i mobilitetshus. Laddinfrastruktur är ett nytt element i stadsbilden och skär genom och kräver samordning mellan existerande organisationsstrukturer och gränssnitt. Gävle kommuns ställningstaganden innebär att kommunen har en viktig roll att förse parkering på allmän plats med laddinfrastruktur, men att detta enbart kan handla om ett komplement till laddning vid bostad och verksamheter. Likaså anses det inte ligga inom kommunens uppdrag att tillhandahålla snabbladdare, då detta snarare är att likställa med tankning. Gävle kommuns tillvägagångssätt utgår från samma typ av hantering som Stockholms stads, Sundbybergs m fl för laddinfrastruktur på allmän platsmark. Det innebär att kommunen i första hand själv inte bekostar anläggningen eller driften av laddinfrastruktur, utan att privata aktörer gör detta, där det finns marknadsintresse för etablering. Kommunen erbjuder då nyttjanderätt för gatumarken som aktörerna anordnar laddplatserna på.